SPLASH 2014
Mon 20 - Fri 24 October 2014 Portland, Oregon, United States

Keynote talks on the main SPLASH conference days.

Dates

Wed 22 Oct

splash2014-keynotes
08:30 - 10:00: Keynotes - Gary McGraw Keynote at Salon E+F
Chair(s): Shriram KrishnamurthiBrown University
splash2014-keynotes08:30 - 10:00
Talk
Link to publication

Thu 23 Oct

splash2014-keynotes
08:30 - 10:00: Keynotes - Peter Norvig Keynote at Salon E+F
Chair(s): Shriram KrishnamurthiBrown University
splash2014-keynotes08:30 - 10:00
Talk
Link to publication Media Attached

Fri 24 Oct

splash2014-keynotes
08:30 - 10:00: Keynotes - Bret Victor Keynote at Salon E+F
Chair(s): Andrew BlackPortland State University
splash2014-keynotes08:30 - 10:00
Talk
Link to publication Media Attached